Top

Ogólne warunki handlowe kupna/sprzedaży towarów firmy OVO-TECH

ART. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) ustalone zostały w oparciu o art. 384 i następne ustawy Kodeks
cywilny – tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 – (K.c.).
§ 2. OWH mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów i/lub usług zawieranych przez OVO-TECH Sp. z o.o., NIP: 6642147452 (Sprzedający) z kontrahentami (Kupujący) zawierającymi
te umowy wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.
§ 3. Kupujący przed złożeniem zamówienia winien dostarczyć Sprzedającemu zaświadczenie o nadaniu
numeru NIP i REGON, a także powiadomić o wszelkich zmianach.
§ 4. Sprzedaż towarów i/lub usług nie następuje na rzecz osób fizycznych –konsumentów w rozumieniu K.c., w
związku z czym OWH nie mają zastosowania do konsumentów.
§ 5. OWH są dostępne na witrynie internetowej www.egg-breakers.com i na życzenie Kupującego mogą być
przesłane na jego adres w formie elektronicznej lub papierowej.
§ 6. Przyjmuje się, że podpisanie umowy lub złożenie przez Kupującego zamówienia i przyjęcie dostarczonego
towaru i/lub usługi oznacza przyjęcie i akceptację OWH bez zastrzeżeń.
§ 7. W przypadku, gdy Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym i OWH zostały
przyjęte przez Kupującego w trybie wskazanym w art. 1 § 6 OWH przyjmuje się, że będą one stosowane w ciągu
całego czasu pozostawania w stałych stosunkach handlowych przez strony.
§ 8. Towary będące przedmiotem sprzedaży przeznaczone są do procesów związanych z przetwórstwem jaj.
Szczegółowe przeznaczenie, opis funkcjonalności i sposób użytkowania towaru zawiera stosowny opis
dołączony do zakupionego towaru lub dostępny na witrynie Sprzedającego www.egg-breakers.com.
§ 9. Kupujący zobowiązany jest do weryfikacji przydatności zamawianego towaru i/lub usługi dla zamierzonego
przez siebie zastosowania.
§ 10. Znak słowno-graficzny „Ovo Tech” jest zastrzeżonym znakiem towarowym Sprzedającego, a Kupujący
upoważniony jest do używania tego znaku w sposób zgodny z prawem. W szczególności Kupujący nie jest
uprawniony do modyfikowania, usuwania i zasłaniania tego znaku towarowego umieszczonego na towarze
zakupionym od Sprzedającego.

ART. 2. ZAWARCIE UMOWY

§ 1. Wszelkie informacje handlowe o charakterze reklamowym i marketingowym niezależnie od ich formy nie
stanowią oferty w rozumieniu przepisów K.c.
§ 2.Do zawarcia umowy dochodzi poprzez podpisanie przez obie strony wspólnie wynegocjowanego tekstu
umowy bądź w trybie złożenia, przyjęcia i uzgodnienia oferty, o których mowa w art. 2 § 4 – § 9 OWH.
§ 3. Umowa zawarta poprzez podpisanie przez obie strony wspólnie wynegocjowanego tekstu umowy
obowiązuje od dnia podpisania umowy bądź od innego terminu wskazanego w tej umowie przez strony

§ 4. Zawarcie umowy poprzez złożenie, przyjęcie i uzgodnienie oferty wymaga, by Kupujący każdorazowo złożył
Sprzedającemu w formie pisemnej – faxem lub pocztą elektroniczną zamówienie określające cenę, rodzaj i ilość
zamawianego towaru i/lub rodzaj i zakres usług oraz termin ich dostawy i/lub wykonania. Przyjmuje się, że
zamówienie jest złożone i podpisane przez osobę upoważnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego.
§ 5. Dla swojej ważności każde zamówienie musi być niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 5 dni roboczych
potwierdzone przez osobę upoważnią do reprezentowania Sprzedającego, pisemnie – faxem lub pocztą
elektroniczną z potwierdzeniem przyjęcia wszystkich warunków wskazanych w zamówieniu, a w szczególności
terminu dostawy towaru i/lub wykonaniu usługi oraz ceny.
§ 6. Kupujący bez zgody Sprzedającego nie może anulować lub zmienić prawidłowo potwierdzonego
zamówienia.
§ 7. Wszelkie zmiany warunków zamówienia dla swojej ważności wymagają zachowania procedury wskazanej w
§ 4 i § 5.
§ 8. Zawarcie umowy następuje z chwilą wysłania przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia z wyjątkiem
sytuacji opisanej w § 7.
§ 9. W przypadku wskazanym w art. 6 § 4 do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez
Sprzedającego potwierdzenia zamówienia zawierającego aktualną cenę zamówionego towaru i/lub usługi.
§ 10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędów popełnionych w treści zamówienia złożonego
przez Kupującego.
§ 11. Kupujący nie może dokonać bez pisemnej zgody Sprzedającego cesji praw wynikających z zawartej
umowy sprzedaży towarów i/lub usług na rzecz osób trzecich.

ART. 3. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§ 1. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg z dniem otrzymania płatności przez Sprzedającego lub
potwierdzeniu przelania pieniędzy i wynosi do 7 dni roboczych na terenie Polski oraz do 14 dni na terenie innych
Państw
§ 2. Terminy dostawy i/lub realizacji zamówienia oraz inne warunki sprzedaży mogą ulec zmianie, także po
złożeniu przez Kupującego zamówienia towaru i/lub usług, w szczególności na skutek siły wyższej i innych
okoliczności niezależnych od Sprzedającego, oraz na skutek zmiany sytuacji rynkowej i aktualnych warunków
handlowych związanych między innymi ze stosunkami Sprzedającego z podmiotami współpracującymi w
zakresie wykonywaniu przez Sprzedającego umów. O zmianie terminy dostawy i/lub realizacji zamówienie oraz
innych warunków sprzedaży Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

ART. 4. DOSTAWA, ODBIÓR TOWARU I/LUB USŁUGI, REKLAMACJE

§ 1. Odbiór towaru może nastąpić w magazynie Sprzedającego, na koszt i ryzyko Kupującego.
§ 2. W przypadku, gdy przewóz zamówionego towaru organizuje Kupujący, wybrany przez niego przewoźnik
musi zostać przed wysyłką zgłoszony do Sprzedającego oraz przez niego zaakceptowany. Koszt przewozu
pokrywa Kupujący.
§ 3. Przyjmuje się, że dostawa towaru jest wykonana z chwilą przekazania go Kupującemu lub przewoźnikowi
przez niego wskazanemu.
§ 4. Przyjmuje się, że usługa ta jest wykonywana z chwilą podpisania przez Kupującego dokumentu jej
przekazania.
§ 5. Kupujący zobowiązany jest odebrać zamówiony towar i/lub usługę. Nieodebranie towaru i/lub usługi nie
zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania zapłaty całej ceny.

§ 6. W chwili odbioru przesyłki organizowanej przez Sprzedającego Kupujący jest zobowiązany w obecności
kuriera do dokładnego sprawdzenia stanu opakowania zewnętrznego. W przypadku stwierdzenia przez
Kupującego zewnętrznych uszkodzeń przesyłki lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonego towaru lub zawartości
przesyłki, Kupujący powinien sporządzić w obecności kuriera protokół szkody uwzględniający opis i zdjęcia
przesyłki. Z dwóch jednakowych egzemplarzy podpisanych przez kuriera jeden należy wysłać do Sprzedającego
drugi zostaje u Kupującego. W takim przypadku towar wraca do Sprzedającego celem uruchomienia procedury
reklamacyjnej z przewoźnikiem.
§ 7. Kupujący może zgłosić Sprzedającemu w ciągu 3 dni od daty otrzymania towaru reklamację ilościową. W
przypadku jej uwzględnienia Sprzedający uzupełni ilość towaru w najbliższym możliwym terminie, na własny
koszt.
§ 8. W przypadku dostawy urządzenia osobiście przez przedstawiciela firmy Ovo-Tech pełna odpowiedzialność
za dostawe ponosi Sprzedający.

ART. 5. PRZEJŚCIE RYZYKA I ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

§ 1. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą przekazania towaru
przewoźnikowi, najpóźniej jednak z chwilą opuszczenia przez towar magazynu Sprzedającego.
§ 2. Towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu pełnej zapłaty ceny wynikającej z wystawionej
przez Sprzedającego faktury sprzedaży tego towaru.
§ 3. Kupujący zobowiązany jest do należytego obchodzenia się z towarem
§ 4. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub przeglądów Kupujący ma obowiązek
terminowego przeprowadzania tych prac na własny koszt.
§ 5. Kupujący nie może obciążać towaru jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.
§ 6. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Sprzedającego o prowadzeniu przeciwko
Kupującemu postępowania egzekucyjnego w trakcie którego towar może ulec zajęciu przez organ egzekucyjny.

ART. 6. CENA I ZASADY PŁATNOŚCI

§ 1. Sprzedaż towarów i/lub usług następuje w/g cen obowiązujących na dzień potwierdzenia zamówienia
objętych cennikiem Sprzedającego. W przypadku nie objęcia cennikiem towaru i/lub usługi objętej danym
zamówieniem sprzedaż następuje za wspólnie uzgodnioną na piśmie cenę.
§ 2. Wskazane w cenniku lub uzgodnione przez strony ceny obowiązują wyłącznie dla realizacji danego
zamówienia, chyba, że strony pisemnie uzgodnią co innego.
§ 3. Wszystkie ceny ustalone i udostępnione przez Sprzedającego są cenami netto obowiązującymi w
magazynie Sprzedającego
§ 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen określonych w cenniku w przypadku zmian kursów walut
i innych czynników kształtujących cenę. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany w potwierdzeniu
zamówienia o aktualnej cenie zamówionego towaru i/lub usługi.
§ 5. Formą płatności jest przelew bankowy na konto Sprzedającego wskazane na fakturze. Koszty obrotu
bankowego ponosi wyłącznie Kupujący.
§ 6. Obowiązują terminy i inne warunki płatności uzgodnione w trybie art. 2 OWH.
§ 7. Chwilą zapłaty ceny jest wpływ środków pieniężnych na konto Sprzedającego.

§ 8. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny Sprzedający ma prawo naliczyć odsetki ustawowe i wstrzymać
dostawę towaru i/lub świadczenie usług do czasu uregulowania całej ceny powiększonej o należne odsetki
ustawowe liczone za okres opóźnienia w zapłacie.
§ 9. Wyłącza się możliwość dokonywania przez Kupującego potrąceń wierzytelności z należnościami
wynikającymi z zawartych ze Sprzedającym umów.

ART. 7. GWARANCJA

§ 1. Przywoływane w dokumentach handlowych specyfikacje materiałowe, atesty lub wyniki badań nie stanowią
zapewnienia co do jakości towaru i/lub usług. Zastrzeżenie to dotyczy także publikacji lub publicznych
wypowiedzi Sprzedającego odnoszących się do jakości towaru.
§ 2. Sprzedający zobowiązuje się w ramach gwarancji do bezpłatnych napraw wad fizycznych i uszkodzeń
towarów powstałych z winy Sprzedawcy zgłoszonych pisemnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia
ich Sprzedawcy.
§ 3. Gwarancja jest ważna przez okres 12 miesięcy od daty odbioru przez Kupującego towaru, chyba że warunki
gwarancji dołączone do towaru stanowią inaczej.
§ 4. Roszczenia z udzielonej gwarancji mogą być realizowane wyłącznie po przedstawieniu Sprzedającemu
prawidłowego numeru seryjnego maszyny wraz z dowodem zakupu towaru. Sposób realizacji roszczeń
gwarancyjnych ustala Sprzedający.
§ 5. Przed wysyłką towaru objętego roszczeniami gwarancyjnymi do Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest
do skontaktowania się ze Sprzedającym w celu weryfikacji uszkodzenia przez konsultantów technicznych, bądź
ustalenia sposobu dostarczenia towaru do Sprzedającego .
§ 6. Kupujący zgłasza roszczenia gwarancyjne poprzez kontakt z działem serwisu Sprzedajacego
§ 7. Sprzedający w ciągu 7 dni od daty otrzymania prawidłowo zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego powiadomi
Kupującego o sposobie rozstrzygnięcia tego roszczenia, oraz o terminie dokonania naprawy towaru.
§ 8. Sprzedający może uchylić się od dotrzymania terminu realizacji roszczeń gwarancyjnych, jeżeli zaistnieją
zakłócenia w działalności jego firmy z powodu ograniczeń importowych/eksportowych i/lub innych przepisów
prawnych, czy też innych nieprzewidywalnych okoliczności.
§ 9. Gwarancją nie są objęte:
a.) uszkodzenia i wadliwe działanie powstałe nie z winy Sprzedającego, a spowodowane w szczególności
przez: wyładowania atmosferyczne, zalanie płynami, udary mechaniczne, nieprawidłowe napięcie
zasilające, czy też inne czynniki zewnętrzne;
b.) wady będące wynikiem nieprawidłowego transportu, przechowywania i użytkowania, w szczególności
korzystania z towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem;
c.) zużycie będące następstwem normalnego korzystania z towaru.
d.) elementy maszyn z plexi
§ 10. Gwarancja traci ważność w przypadku naruszenia jej warunków, w szczególności gdy:
a.) dowód zakupu towaru będą niezgodne ze sobą lub niemożliwe jest odczytanie znajdujących się w nich
danych lub gdy w jakikolwiek sposób zmieniono ich treść;
b.) osoby inne niż Sprzedający dokonały ingerencji w towar, w szczególności dokonały przeróbki, zmiany,
naprawy;

§ 11. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji ogranicza się do wskazanego powyżej okresu
obowiązywania gwarancji i jest ograniczona do wartości towaru ustalonej według ceny detalicznej sugerowanej
przez Sprzedawcę z dnia zakupu i nie obejmuje prawa do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku
z wadami urządzenia, w szczególności nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasowy brak możliwości
korzystania z towaru, niewygodę oraz związane z wystąpieniem z roszczeniami gwarancyjnymi, niedogodności
lub koszty. Sprzedający nie odpowiada za szkody wyrządzone przez uszkodzony lub wadliwy towar.
§ 12. Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy dokonywane przez Sprzedającego są naprawami płatnymi .
Koszt dostarczenia towarów do naprawy pokrywa Kupujący. W razie zaistniałej potrzeby wizyty serwisanta
zostanie naliczona opłata 1zl netto za km odległości oraz 100 zl netto/h za prace u klienta.

ART. 8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 1. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego i osób trzecich jest wyłączona w
największym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
§ 2. Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa Sprzedającego wobec Kupującego i osób trzecich zostaje
wyłączona, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego.
§ 3. Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego i osób trzecich za ewentualne szkody, które mogłyby
być wyrządzone umyślnie zostaje ograniczona do jednostkowej ceny towaru, który wywołał szkodę –
uwidocznionej na fakturze Sprzedającego. Odpowiedzialność ta nie obejmuje także prawa do domagania się
zwrotu utraconych korzyści, ani odpowiedzialności za szkody pośrednie.
§ 4. Sprzedający nie odpowiada w szczególności za szkody spowodowane nieodpowiednią lub niefachową
eksploatacją, nieprawidłowym montażem lub uruchomieniem przez Kupującego bądź osoby trzecie, normalnym
zużyciem, nieprawidłowym lub niedbałym użytkowaniem, a w szczególności za następstwa niefachowych
przeróbek, podjętych bez zgody Sprzedającego lub prace naprawcze przeprowadzane przez Kupującego lub
osoby trzecie.
§ 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za braki funkcjonalne towaru, wynikające ze złego doboru
urządzeń lub z niewłaściwego zaprojektowania systemu, instalacji przez Kupującego, który to przed dokonaniem
zakupu winien dokładnie zapoznać się i zweryfikować czy funkcjonalności oferowane przez towar Sprzedającego
odpowiadają jego potrzebom.
§ 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikłe w związku z korzystaniem
przez Kupującego z towaru, ani za korzystanie z towaru przez nieuprawnione osoby trzecie, na szkodę
Kupującego.
§ 7. Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, za zobowiązania Kupującego wobec osób trzecich.
§ 8. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią na drogę postępowania sądowego przeciwko Sprzedającemu
z roszczeniem dotyczącym szkód poniesionych przez tę osobę, w związku z towarem i/lub usług, wówczas
Kupujący zobowiązuje się przystąpić do postępowania sądowego po stronie Sprzedającego, jeżeli przepisy
prawa to dopuszczają i wspierać Sprzedającego w toku takich postępowań oraz zapłacić wszelkie kwoty
związane z tym postępowaniem, w tym odszkodowania, koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego etc.
§ 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie przez Kupującego obowiązku uzyskania
jakichkolwiek wymaganych prawem zezwoleń.

ART. 9. ZWROT TOWARU

§ 1. Dopuszcza się zwrot zakupionego towaru na zasadach określonych poniżej w terminie do 3 dni od daty
odbioru.

§ 2. Zwrotowi może podlegać wyłącznie towar:
a.) w stanie pierwotnym tj. towar w stanie nienaruszonym do stanu w jakim wydano go z magazynu
Sprzedającego;
b.) w stanie umożliwiającym przywrócenie do Stanu Pierwotnego, przy czym wszelkie koszty związane z
przywróceniem do Stanu Pierwotnego pokrywa Kupujący.
§ 3. Zgłoszenie towaru do zwrotu wraz z podaniem przyczyny zwrotu należy dokonać za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres [email protected]. Podstawą rozpoczęcia procedury zwrotu towaru jest oryginał
dowodu zakupu – faktura VAT, a jego dostarczenie do Sprzedającego wymaga jego uprzedniej zgody wyrażonej
w formie elektronicznej.
§ 4. Koszty procedury zwrotu towaru ponosi Kupujący z wyłączeniem otrzymania wadliwego towaru.
§ 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru w sytuacji gdy:
a.) nie ma możliwości przywrócenia towaru do Stanu Pierwotnego;
b.) towar został wycofany z oferty Sprzedającego (obowiązującą ofertę produktową stanowi cennik
Sprzedającego opublikowany na www.egg-breakres.com).
c.) towar został wyprodukowany w wersji specjalnej nie podlegającej standardowej rotacji towaru.
§ 6. Ostateczną decyzję odnośnie przyjęcia lub odmowy zwrotu towaru podejmuje Sprzedający.
§ 7. O ile zwrot towaru nie wynika z winy Sprzedającego to koszty związane z transportem towaru do magazynu
Sprzedającego pod adresem jego siedziby ponosi Kupujący.
§ 8. Towar przysłany, bez dopełnienia wymogów, o których mowa w §2 i §3 niniejszego artykułu nie będzie
przyjęty do magazynu Sprzedającego i zostanie zwrócony do Kupującego na jego koszt.
§ 9. W przypadku zgody na zwrot towaru, będzie on rozliczany fakturą korygującą. W przypadku wystawienia
faktury za przywrócenie towaru do Stanu Pierwotnego zwracana kwota Kupującemu zostanie pomniejszona o
wartość tych kosztów.
§ 10. W przypadku zwrotu towaru przed dokonaniem płatności za fakturę okresową Kupujący ponosi koszty
transportu towaru do magazynu Sprzedającego oraz zostaje naliczona dodatkowa opłata za użytkowanie
urządzenia w kwocie 500 pln netto za każdy dzień licząc od dnia otrzymania urządzenia do dnia zwrotu do
magazynu Sprzedającego

ART. 10. KORESPONDENCJA – ADRES

§ 1. Strony zobowiązują się do powiadamiania się nawzajem o każdorazowej zmianie adresu. W przypadku
braku powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu, korespondencję dostarczoną na wcześniej wskazany
adres uważa się za doręczoną i wywołującą wszelkie skutki prawne w niej zawarte.
§ 2. Wszelka korespondencja pomiędzy Sprzedającym a Kupującym odbywająca się za pośrednictwem poczty
elektronicznej jest uznawana za wywołującą skutki prawne pod warunkiem, że wiadomość będzie zawierać
następujące elementy: : adres e-mail nadawcy, data i godzina wysłania wiadomości, imię i nazwisko nadawcy.
Wiadomości anonimowe będą uznane za nieważne.

ART. 11. KLAUZULA POUFNOŚCI / TAJEMNICA HANDLOWA

§ 1. Bez zgody Sprzedającego, Kupujący nie ma prawa do przekazywania osobom trzecim jakichkolwiek
informacji objętych tajemnicą handlową i uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych.

§ 2. Jakiekolwiek informacje oraz materiały (Informacje poufne) przekazane Kupującemu przez Sprzedającego,
a niedostępne publicznie należy traktować jako poufne, w szczególności odnosi się to do danych dotyczących
stosowanych przez Sprzedającego rozwiązań technicznych, kodów, dokumentacji związanej z kontaktami
handlowymi stron, informacji o kontrahentach, ekonomicznej oraz prawnej sytuacji Sprzedającego.
§ 3. Kupujący zobowiązany jest do zapobieżenia ujawnieniu Informacji poufnych przez aktualnych i przyszłych
pracowników, współpracowników, wspólników, jak również po ustaniu stosunku pracy (zakończeniu współpracy z
Kupującym).
§ 4. Niezależnie od powyższego, Kupujący jest zobowiązany do natychmiastowego przywrócenia stanu
zgodnego z prawem, jak również do zapobieżenia dalszym naruszeniom Informacji poufnych.
§ 5. Kupujący zobowiązuje się do:
a.) wykorzystywania Informacji poufnych jedynie w sposób zgodny z OWH;
b.) zachowania w tajemnicy wszelkich Informacji poufnych, nie ujawniania, ani nie przekazywania ich osobom
trzecim;
c.) podejmowania wszelkich środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa Informacji poufnych.
§ 6. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania w przypadku gdy:
a.) Informacja poufna jest lub stała się publicznie znana w inny sposób, aniżeli w wyniku naruszenia OWH;
b.) Informacja poufna była uprzednio znana Kupującemu z innych źródeł, co zostanie wykazane ponad
wszelką wątpliwość, zarówno co do czasu, jak i źródła uzyskania Informacji poufnej;
c.) obowiązek udostępnienia Informacji poufnej osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa.
Kupujący jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Sprzedającego o otrzymaniu wyżej
wspomnianego żądania, chyba że przekazanie takiej Informacji poufnej jest zabronione przez prawo lub
decyzję podmiotu żądającego ujawnienia Informacji poufnej. Wyżej wymieniona notyfikacja powinna być
przesłana, o ile to możliwe, przed ujawnieniem Informacji poufnej podmiotowi uprawnionemu do złożenia
takiego żądania;
d.) Kupujący chcący ujawnić Informacje poufne musi posiadać pisemną zgodę Sprzedającego określającą
zakres i przedmiot udzielanej zgody.
§ 7. Obowiązek do zachowania poufności obowiązuje bezterminowo. Wykonanie lub zakończenie w inny sposób
stosunku prawnego między Stronami nie powodują ustania zobowiązań opisanych w niniejszym paragrafie.

ART. 12. SIŁA WYŻSZA

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających
z umowy sprzedaży towarów i/lub usług, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest
spowodowane okolicznościami, na które Sprzedający nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności
(siła wyższa). Za okoliczności, o których mowa w powyższym zdaniu uznaje się w szczególności: działania sił
przyrody, zaburzenia życia zbiorowego, w tym strajki i rozruchy, działania urzędowe, niezrealizowane dostawy
kooperacyjne od dostawców Sprzedającego i inne, niemożliwe do przewidzenia, nieuchronne i poważne w
skutkach zdarzenia. Wystąpienie takich zdarzeń zwalnia Sprzedającego z obowiązku dotrzymania zobowiązań w
zawartych umowach na czas trwania zakłócenia i w zakresie jego oddziaływania. Sprzedający zobowiązuje się
poinformować Kupującego o zaistniałej sytuacji, w miarę możności niezwłocznie oraz zrobić wszystko co w jego
mocy, aby wypełnić zobowiązania w oparciu o zasadę dobrej wiary, na tyle na ile pozwolą mu na to warunki
zaistniałej sytuacji.

ART. 13. DANE OSOBOWE

§ 1. Kupujący wyraża zgodę na udostępnienie Sprzedającemu swoich danych osobowych i przetwarzanie ich
jedynie dla celów związanych ze stosunkami prawnymi uregulowanymi OWH, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) o ochronie danych osobowych.
§ 2. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo poprawiania ich. Podanie przez
Kupującego danych osobowych jest dobrowolne.
§ 3. Sprzedający nie będzie przekazywać danych osobowych Kupującego innym podmiotom. Dane te mogą być
udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w
szczególności organom wymiaru sprawiedliwości.
§ 4. Jeśli dane osobowe Kupującego pochodzą nie od Kupującego, ma on prawo:
a) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych ze
względu na ewentualną jego szczególną sytuację, w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu
wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, względnie wypełnienia
prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedającego;
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wobec
przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych – Sprzedający nie będzie przetwarzał
tych danych osobowych, w celach marketingowych ani przekazywał ich innemu administratorowi danych.

ART. 14. KLAUZULA SALWATORYJNA

§ 1 Jeśli jakiekolwiek postanowienie OWH zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub stanie się
niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, pozostałe postanowienia OWH będą w pełni wiążące i skuteczne w taki
sposób, jakby OWH obowiązywały bez takiego nieważnego, niezgodnego z prawem lub niewykonalnego
postanowienia. Nieważne postanowienia zostaną zastąpione odnośnymi przepisami polskiego prawa cywilnego.
§ 2. Jeżeli zakres stwierdzonej nieważności lub niewykonalności będzie uniemożliwiał osiągnięcie celu,
Sprzedający oraz Kupujący zobowiązują się niezwłocznie rozpocząć negocjacje w dobrej wierze w celu
zastąpienia nieważnego lub niewykonalnego postanowienia przez takie ważne i skuteczne postanowienie, które
w najwyższym możliwym stopniu odpowiadać będzie intencji dotyczącej takiego zastępowanego postanowienia.

ART. 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1. Strony ustalają, że zmiany OWH dokonywane przez Sprzedającego nie wymagają aneksu oraz, że wywołują
skutki prawne od chwili ich opublikowania na witrynie internetowej www.egg-breakers.com
§ 2.W pozostałych sprawach nieuregulowanych OWH zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w
szczególności Kodeksu cywilnego. Wszelkie spory rozstrzygane będą według brzmienia OWH z dnia zgłoszenia
roszczenia.
§ 3.Ewentualne spory powstałe na tle OWH będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia
w terminie 30 dni, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd polski, właściwy rzeczowo i miejscowo dla
siedziby Sprzedającego.
§ 4 Obowiązującym językiem w komunikacji pomiędzy Stronami jest język polski. W przypadku gdy Kupujący nie
jest w stanie komunikować się w języku polskim strony dopuszczają jako język obowiązujący – język angielski.
§ 5. Niniejsze OWH sporządzono w języku polskim i angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między
wersją w języku polskim a angielskim, wersja w języku polskim jest wersją wiążącą.

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) because i.e. ustalone zostały w oparciu o art. 384. OWH warunki handlowe mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów i/lub usług zawieranych because i.e. przez OVO-TECH. Kupujący because i.e. przed złożeniem zamówienia warunki handlowe winien dostarczyć Sprzedającemu zaświadczenie o nadaniu. Sprzedaż warunki handlowe because i.e. towarów i/lub usług nie następuje na rzecz osób fizycznych konsumentów w rozumieniu K.c. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) because i.e. ustalone zostały w oparciu o art. 384. OWH warunki handlowe mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów i/lub usług zawieranych because i.e. przez OVO-TECH. Kupujący because i.e. przed złożeniem zamówienia warunki handlowe winien dostarczyć Sprzedającemu zaświadczenie o nadaniu. Sprzedaż warunki handlowe because i.e. towarów i/lub usług nie następuje na rzecz osób fizycznych konsumentów w rozumieniu K.c. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) because i.e. ustalone zostały w oparciu o art. 384. OWH warunki handlowe mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów i/lub usług zawieranych because i.e. przez OVO-TECH. Kupujący because i.e. przed złożeniem zamówienia warunki handlowe winien dostarczyć Sprzedającemu zaświadczenie o nadaniu. Sprzedaż warunki handlowe because i.e. towarów i/lub usług nie następuje na rzecz osób fizycznych konsumentów w rozumieniu K.c. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) because i.e. ustalone zostały w oparciu o art. 384. OWH warunki handlowe mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów i/lub usług zawieranych because i.e. przez OVO-TECH. Kupujący because i.e. przed złożeniem zamówienia warunki handlowe winien dostarczyć Sprzedającemu zaświadczenie o nadaniu. Sprzedaż warunki handlowe because i.e. towarów i/lub usług nie następuje na rzecz osób fizycznych konsumentów w rozumieniu K.c. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) because i.e. ustalone zostały w oparciu o art. 384. OWH warunki handlowe mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów i/lub usług zawieranych because i.e. przez OVO-TECH. Kupujący because i.e. przed złożeniem zamówienia warunki handlowe winien dostarczyć Sprzedającemu zaświadczenie o nadaniu. Sprzedaż warunki handlowe because i.e. towarów i/lub usług nie następuje na rzecz osób fizycznych konsumentów w rozumieniu K.c. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) because i.e. ustalone zostały w oparciu o art. 384. OWH warunki handlowe mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów i/lub usług zawieranych because i.e. przez OVO-TECH. Kupujący because i.e. przed złożeniem zamówienia warunki handlowe winien dostarczyć Sprzedającemu zaświadczenie o nadaniu. Sprzedaż warunki handlowe because i.e. towarów i/lub usług nie następuje na rzecz osób fizycznych konsumentów w rozumieniu K.c. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) because i.e. ustalone zostały w oparciu o art. 384. OWH warunki handlowe mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów i/lub usług zawieranych because i.e. przez OVO-TECH. Kupujący because i.e. przed złożeniem zamówienia warunki handlowe winien dostarczyć Sprzedającemu zaświadczenie o nadaniu. Sprzedaż warunki handlowe because i.e. towarów i/lub usług nie następuje na rzecz osób fizycznych konsumentów w rozumieniu K.c. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) because i.e. ustalone zostały w oparciu o art. 384. OWH warunki handlowe mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów i/lub usług zawieranych because i.e. przez OVO-TECH. Kupujący because i.e. przed złożeniem zamówienia warunki handlowe winien dostarczyć Sprzedającemu zaświadczenie o nadaniu. Sprzedaż warunki handlowe because i.e. towarów i/lub usług nie następuje na rzecz osób fizycznych konsumentów w rozumieniu K.c. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) because i.e. ustalone zostały w oparciu o art. 384. OWH warunki handlowe mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów i/lub usług zawieranych because i.e. przez OVO-TECH. Kupujący because i.e. przed złożeniem zamówienia warunki handlowe winien dostarczyć Sprzedającemu zaświadczenie o nadaniu. Sprzedaż warunki handlowe because i.e. towarów i/lub usług nie następuje na rzecz osób fizycznych konsumentów w rozumieniu K.c. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) because i.e. ustalone zostały w oparciu o art. 384. OWH warunki handlowe mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów i/lub usług zawieranych because i.e. przez OVO-TECH. Kupujący because i.e. przed złożeniem zamówienia warunki handlowe winien dostarczyć Sprzedającemu zaświadczenie o nadaniu. Sprzedaż warunki handlowe because i.e. towarów i/lub usług nie następuje na rzecz osób fizycznych konsumentów w rozumieniu K.c. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) because i.e. ustalone zostały w oparciu o art. 384. OWH warunki handlowe mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów i/lub usług zawieranych because i.e. przez OVO-TECH. Kupujący because i.e. przed złożeniem zamówienia warunki handlowe winien dostarczyć Sprzedającemu zaświadczenie o nadaniu. Sprzedaż warunki handlowe because i.e. towarów i/lub usług nie następuje na rzecz osób fizycznych konsumentów w rozumieniu K.c. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) because i.e. ustalone zostały w oparciu o art. 384. OWH warunki handlowe mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów i/lub usług zawieranych because i.e. przez OVO-TECH. Kupujący because i.e. przed złożeniem zamówienia warunki handlowe winien dostarczyć Sprzedającemu zaświadczenie o nadaniu. Sprzedaż warunki handlowe because i.e. towarów i/lub usług nie następuje na rzecz osób fizycznych konsumentów w rozumieniu K.c. OWH warunki handlowe mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów i/lub usług zawieranych because i.e. przez OVO-TECH. Kupujący because i.e. przed złożeniem zamówienia warunki handlowe winien dostarczyć Sprzedającemu zaświadczenie o nadaniu. Sprzedaż warunki handlowe because i.e. towarów i/lub usług nie następuje na rzecz osób fizycznych konsumentów w rozumieniu K.c. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) because i.e. ustalone zostały w oparciu o art. 384. OWH warunki handlowe mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów i/lub usług zawieranych because i.e. przez OVO-TECH. Kupujący because i.e. przed złożeniem zamówienia warunki handlowe winien dostarczyć Sprzedającemu zaświadczenie o nadaniu. Sprzedaż warunki handlowe because i.e. towarów i/lub usług nie następuje na rzecz osób fizycznych konsumentów w rozumieniu K.c.